_ Korewa shinbundesu.

Korewa nandesuka.

Sorewa boorupendesuka, syaapupenshirudesuka.

Korewa jidousyano hondesu.

Korewa nanno hondesuka.

Arewa watashino tsukuedesu.

Arewa dareno tsukuedesuka.

Arewa watashinodesu.

Arewa darenodesuka.

Kono techouwa watashinodesu.
Leave a Reply.