_                                     HONNO KIMOCHIDESU

 

Yamadaichirou                       : Hai. Donatadesuka.

Santosu                                : 408no Santosudesu.

…………………………………………………………..

Santosu                                : Konnishiwa. Santosudesu.

                                             Korekara osewani narimasu.

                                              Douzo yoroshiku onegaishimasu.

Yamada                                : Kochirakoso yoroshiku.

Santosu                                : Anou, kore, honno kimochidesu.

Yamada                                : A, doumo. Nandesuka?

Santosu                                : Koohiidesu. Douzo.

Yamada                                : Doumo arigatou gozaimasu.
Leave a Reply.