A    あ        I     :  い         U    : う        E    : え        O    : お

KA    : か    KI      : き        KU    :  く        KE    :   け        KO    : こ       

SA    :  さ        SHI    : し       SU    :   す        SE    : せ        SO    : そ

TA    : た    CHI   :  ち      TSU    :   っ        TE    : て        TO    : と

NA    : な        NI     :  に        NU    : ぬ           NE    :   ね             NO :  の
   
HA    :  は        HI    : ひ         FU    : ふ            HE    : へ            HO    :  ほ    

MA    : ま        MI    :   み             MU    : む            ME    : め        MO    : も

YA    : や            YU    : ゆ           YO    : ょ

RA    : ら         RI    :  り            RU    :   る           RE    :れ        RO    : ろ

WA    :   わ      WO    :  を

N    : ん
 
 
_ Korewa shinbundesu.

Korewa nandesuka.

Sorewa boorupendesuka, syaapupenshirudesuka.

Korewa jidousyano hondesu.

Korewa nanno hondesuka.

Arewa watashino tsukuedesu.

Arewa dareno tsukuedesuka.

Arewa watashinodesu.

Arewa darenodesuka.

Kono techouwa watashinodesu.

 
 
_ Watashiwa Maiku Miraadesu.

Watashiwa Kaisyaindesu.

Watashiwa Kaaru Syumitto ja arimasen.

Watashiwa enjinia ja arimasen.

Ano hitowa Kimurasandesuka.

Ano hitowa dare desuka.

Santosusanwa Burajirujindesu.

Karinasanwa Fujidaigaku gakuseidesu.

Teresachanwa hassaidesu.

Anatawa nansaidesuka.

 
 
_                                     HONNO KIMOCHIDESU

 

Yamadaichirou                       : Hai. Donatadesuka.

Santosu                                : 408no Santosudesu.

…………………………………………………………..

Santosu                                : Konnishiwa. Santosudesu.

                                             Korekara osewani narimasu.

                                              Douzo yoroshiku onegaishimasu.

Yamada                                : Kochirakoso yoroshiku.

Santosu                                : Anou, kore, honno kimochidesu.

Yamada                                : A, doumo. Nandesuka?

Santosu                                : Koohiidesu. Douzo.

Yamada                                : Doumo arigatou gozaimasu.

 
 
kore    : ini
sore    : itu (dekat dengan lawan bicara)
are    : itu (jauh dari si pembicara dan lawan bicara)
kono    : - ini (pemakaiannya harus diikuti bendanya)
sono    : - itu (pemakaiannya harus diikuti bendanya)
ano    : - itu (pemakaiannya harus diikuti bendanya)
koko    : di sini
soko    : di situ
asoko    : di sana
kochira    : sebelah sini
sochira    : sebelah situ
achira    : sebelah sana


 
 
A    : Ohayougozaimasu.                                                                                                             (selamat pagi)
B    : Ohayougozaimasu.                                                                                                             (selamat pagi)
        A san kochirawa C san desu.                                                                 (saudara/i A ini adalah saudara/i C)
C    : Ogenkidesuka?                                                                                                                     (apa kabar?)
        watashiwa C desu.                                                                                                                      (saya C)
        Jakarta kara kimashita.                                                                                       (saya datang dari Jakarta)
        douzo yoroshiku onegaishimasu.                                                              (senang berkenalan dengan anda)
A    : Watashiwa A desu.                                                                                                                     (saya A)
        douzo yoroshiku onegaishimasu.                                                              (senang berkenalan dengan anda)
 
 
watashi    : saya
watashitachi    : kami
anata    : kamu
minasan    : anda sekalian
- san    : saudara/i -